Samen zorgen voor passende en betaalbare zorg

Samen zorgen voor passende en betaalbare zorg

Walter Elderhorst, Manager stafbureau Zorginkoop bij Achmea: Verantwoording kunnen afleggen over de geleverde zorg op een dusdanige manier dat deze toetsbaar en voldoet aan alle regelgeving, is essentieel. Keuren we bijvoorbeeld een declaratie goed waar de klant geen recht op heeft of accepteren we een klant onterecht dan draait Zilveren Kruis zelf voor deze kosten op. Om hier op individueel niveau uitspraken over te kunnen doen, moeten we dus absoluut in control zijn over onze processen van inkoop tot declaratie.

‘De zorg in Nederland is weliswaar goed en van hoge kwaliteit, maar door een veranderende zorgvraag, met name door vergrijzing en groeiende personeelstekorten, staan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg onder druk. Daarnaast verwachten onze verzekerden meer van de zorg en bieden medisch-technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar, goed en toegankelijk te houden voor iedereen, is een transformatie van het zorglandschap noodzakelijk. 

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Essentie van deze transformatie is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dus het voorkomen van (duurdere) zorg, het vervangen van zorg door andere (zoals digitale) zorg en het verplaatsen van zorg. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. De transformatie vraagt specifiek om meer samenwerking op de grensvlakken van verschillende zorgdomeinen. Landelijk, regionaal, in de wijk of achter de voordeur. Zilveren Kruis neemt als marktleider het voortouw in die transformatie. En waar nodig versnellen we die. Een uitermate boeiend proces waar we midden in zitten en die de nodige veranderingen binnen Zilveren Kruis met zich meebrengen. Het is onze taak als team om te zorgen dat Zorginkoop in die transformatie aantoonbaar in control blijft.

Zorginkoop

‘Zorginkoop is een complexe activiteit waarbij we als verzekeraar te maken krijgen met o.a. zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, wet- en regelgeving, beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en toezichthouders. Bovendien wordt de zorg gefinancierd uit verschillende bronnen en vindt tijdens het proces achteraf, o.a. via het vereveningsstelsel, verrekening plaats. Om dat allemaal in goede banen te leiden is het essentieel dat we als Zilveren Kruis onze zaken goed op orde hebben. Verantwoording kunnen afleggen over de geleverde zorg op een dusdanige manier dat deze toetsbaar en voldoet aan alle regelgeving, is dus essentieel. Keuren we bijvoorbeeld een declaratie goed waar de klant geen recht op heeft of accepteren we een klant onterecht dan draait Zilveren Kruis zelf voor deze kosten op. Om hier op individueel niveau uitspraken over te kunnen doen, moeten we dus absoluut in control zijn over onze processen van inkoop tot declaratie.’

Risk & Compliance

Walter Elderhorst is Manager stafbureau Zorginkoop en met zijn team verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering, risk, compliance en verantwoording . ‘De diverse afdelingen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun processen. Wij zorgen er samen met de afdelingen voor dat zij aan de gestelde eisen voldoen, kijken mee hoe het beter kan en zijn vooral scherp op de financiële en operationele risico’s. Dit doen we niet vanuit een onafhankelijk rol zoals de Internal Auditor, maar als verlengstuk van de business. Als staforgaan overzien we makkelijker de hele organisatie en zijn we ook sterk betrokken bij het contact met externe partijen als NZa, DNB of Zorgverzekeraars Nederland. Dat plaatst je als Risk professional in een unieke positie en bombardeert je automatisch tot expert. Een rol die we ambiëren, maar ook waar moeten kunnen maken. Dat vraagt om professionals die op verschillende niveaus in de organisatie, van directie tot financiële administratie, het gesprek aan durven gaan en de organisatie aan de hand kunnen nemen in de verbeteringslagen die noodzakelijk zijn. Ons gezamenlijke en ultieme doel blijft namelijk om in control te zijn over onze eigen processen en daardoor bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Zo effectief en efficiënt mogelijk!  Een niet mis te verstane doelstelling die je functie zinvol en relevant maakt.